Fredsarkivet har skapats för att underlätta forskning, studier och utbildning genom att samla dokument rörande svenskt deltagande i internationella fredsinsatser i ett lättåtkomligt digitalt arkiv. Idag finns det i Fredsarkivet omkring 3 miljoner digitaliserade arkivhandlingar från Försvarsmakten, Utrikesdepartementet, Rikspolisstyrelsen, Kungl. biblioteket, Riksarkivet och Krigsarkivet samlade. Fredsarkivet är kostnadsfritt åtkomligt via datorer vid anslutna bibliotek, lärosäten, departement och myndigheter. Fredsarkivet är en del av Folke Bernadotteakademin - myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

Riksbankens Jubileumsfond beviljade Folke Bernadotteakademin medel för att under tre år samla in, digitalisera och tillgängliggöra personarkiv från Sveriges utlandsveteraner i Fredsarkivet. Främst rör det sig om dagböcker, foton, brev och rörliga bilder. Materialet, som speglar de enskilda individernas upplevelser, är värdefullt för forskningen som balans mot det annars dominerande myndighetsperspektivet. Samtidigt utgör insamlandet en del av ett större erkännande från Sverige av veteranernas arbete för fred.